Statul Asociatiei AMURG

VĂ PREZENTĂM STATUTUL ASOCIAŢIEI CREMAŢIONISTE AMURG DIN ROMANIA:

CAP.I. DISPOZITII GENERALE
    Art.1. Denumirea asociatiei va fi „ASOCIAŢIA CREMAŢIONISTĂ AMURG””. Asociaţia va fi înregistrată ca persoană juridică în registrul persoanelor juridice sub denumirea de „Asociatia Cremaţionistă AMURG”.  Se poate utiliza şi denumirea în limba engleză a asociaţiei în următoarea manieră: AMURG. Romanian Cremation Association.

Sigla asociaţiei este :

Denumirea şi sigla asociatiei vor fi înscrise pe toate documentele emise în format clasic sau electronic.

Asociatia se revendincă drept moştenitoarea si continuatoarea mişcarii cremaţioniste interbelice romanesti,  manifestată prin activităţile societăţii de “incenusare” Nirvana, ulterior devenită Cenusa, a carei activitate a fost întreruptă, în mod brutal, de instaurarea comunismului în Romania.
   Art.2. Natura juridică. Asociaţia Cremaţionistă AMURG se constituie prin liberă asociere a membrilor săi ca persoană juridică română de drept privat, nonprofit, nonguvernamentală, apolitică şi fără orientare religioasă, în baza O.G.26/31.01.2000 modificată şi completată prin O.G. nr.37/2003 si actualizata 2008  şi functionează pe baza prezentului statut însusit de toti membrii săi, cu privire la toate clauzele.
   Art.3. Durata asociatiei: este nedeterminată în timp, începând cu data autorizării functionării ca persoană juridică, pe baza hotărârii judecătoresti emisă de instanta de judecată.

 Art.4. Sediul asociatiei. Asociatia îsi are sediul în România, Hunedoara, str. Latureni nr.43. În conformitate cu hotararile Consililui Director al Asociatiei acest sediu poate fi schimbat.

  Art.5. Filiale ale asociatiei. Prin hotarârea Adunării Generale a Asociatiei se pot constitui filiale în tară si străinătate. Totodată, asociatia se poate afilia la alte organizaţii şi asociatii din ţară şi străinatate, poate colabora cu alte organizaţii, asociaţii şi instituţii din tară si străinătate.

Art. 6. Membrii fondatori ai asociaţiei sunt :

1. Marius Rotar, cetatean roman-PREȘEDINTE

2. Cosmin Bodrean-VICEPREȘEDINTE,   

3. Eugen Evu-SECRETAR

4. Mihaela Bodrean-TREZORIER

5. Victor Tudor Rosu-MEMBRU

6.Corina Rotar–MEMBRU 

Art.7.Patrimoniul asociatiei este de 700lei si este constituit prin aportul membrilor fondatori.

CAP.II. SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIATIEI
    Art.7. Asociatia Cremaţionistă AMURG are ca scop:
a) Reformarea sistemului funerar în România în conformitate cu normele europene în domeniu şi a necesităţilor societăţii româneşti actuale;

b)Susţinerea şi promovarea practicii incinerăriilor umane în România;
c.) grija continuă a informării proprii si a publicului larg privind necesitatea practicii incinerării în România, precum şi informarea asupra evoluţiei sale pe plan mondial.

Asociaţia Cremationistă Amurg are ca raţiune primară a înfiinţării sale criza locurilor de veci existentă în mediul urban românesc, semnalatş în oraşe ca Bucuresti, Craiova, Cluj Napoca, Iaşi, Braşov, Targu Mures, Oradea, Constanta, Timişoara, Târgu Jiu, Botoşani etc.
    Art.8. Obiectivele asociaţiei:
 a. Schimbări în sistemul funerar românesc prin introducerea incinerărilor umane şi a înmormântărilor ecologice, precum şi modificări privind modernizarea înhumărilor

Incurajarea constructiei de crematorii umane in Romania, drept alternativa viabila privind rezolvarea crizei locurilor de veci din mediul urban romanesc

b. Promovarea incinerării ca practica optionala privind dispunerea asupra cadavrului. Popularizarea înmormântărilor ecologice.

c. popularizarea în România ideii egalitatii din punct de vedere legal a practicii incinerarii cu cea a înhumării *existentă deja in legislaţia românescă din perioada interbelică precum şi a unor avantaje de ordin etic, estetic, social, economic şi ecologic rezultate in urma arderii cadravelor şi nu a înhumarii lor.

c. Stimularea creativitătii şi promovarea valorilor naționale, în deplină concordanţă cu necesitatea practicii incinerarii la nivel socieţăţii româneşti.
 d. Desfăşurarea de activităţi publicistice si editoriale pentru susţinerea şi promovarea incinerarii umane şi a înmormântărilor ecologice în Romania (tipărirea unei reviste informative a asociaţiei, cu aparitie periodică, intitulata Flacara Sacră – continuatoarea organului de propagandă a cremaţioniştilor romani din perioada interbelică, organizarea de manifestări ştiinţifice şi de popularizare, studii şi cercetări interdisciplinare, organizarea lansării acestora şi orice alte activităti de promovare a practicii).
   e. Colaborarea cu alte organizatii, instituşii şi persoane independente din ţară sau din străinătate avand obiective comune cu ale asociaţiei şi schimbul de informaţii cu acestea. Pe termen scurt se va căuta cât mai rapid afilierea la International Cremation Federation, reînnodându-se astfel tradiţia mişcării cremaţioniste româneşti interbelice.

f. apărarea  practicii incinerarii în eventualitatea unor atacuri sau critici formulate împotriva sa şi a intereselor de grup ale cremationisţilor români

g. eliminarea tabului în jurul crematiunii existent într-o parte a societăţii româneşti actuale

h. înfiinţarea unei biblioteci cu literatura cremaţionistă românească şi straină care să fie disponibilş publicului larg, precum şi conturarea unor nucleu de specialişti în domeniu, capabili să ofere un suport psihologic celor care optează pentru aceasta practica precum şi a rudelor lor.

i. organizarea unei asociaţii de ajutor reciproc în caz de deces pentru membrii asociţiei Amurg.

CAPITOLUL III. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art. 9 Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 700 lei, în numerar, depuşi de către asociaţie în contul şi la dispoziţia asociaţiei. Această sumă se constituie prin efortul financiar iniţial al membrilor fondatori.

Patrimoniul asociaţiei va putea fi majorat în condiţiile legii, prin donaţii, sponsorizări, alte aporturi în numerar sau în natură ale membrilor fondatori, sau venituri realizate din activităţile asociaţiei care nu contravin scopului acestuia, în funcţie ede dezvoltarea şi amploarea programelor propuse.

Art. 10 – Alte venituri ale asociaţiei pot proveni din :

–          donaţii şi legate de la persoanele fizice sau juridice din ţară sau străinătate, în lei sau în valută;

–          cotizaţii lunare ale membrilor;

–          venituri realizate din dobânzi, chirii şi dividente, taxele de înscriere în asociaţie;

–          venituri realizate din activităţi directe, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

–          resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;

–          alte venituri prevăzute de lege.

Donaţiile şi legatele pot consta în sume de bani, bunuri mobile sau imobile, acţiuni, obligaţii sau creanţe.

Toate sumele de bani enumerate mai sus vor fi utilizate în exclusivitate pentru realizarea scopului urmărit de către asociaţie, fiind sancţionată cu excluderea, în baza deciziei Adunării Generale a membrilor asociaţiei, utilizarea fondurilor asociaţiei în scopuri personale sau folosirea relaţiilor sau a renumelui asociaţiei în scopul obţinerii de avantaje personale.

Pentru a-şi îndeplini obiectivele propuse şi pentru a-şi majora patrimoniul, asociaţia poate achiziţiona bunuri mobile şi imobile, drepturi de proprietate, drepturi de proprietate intelectuală, asigurări, etc., asumându-şi totodată toate obligaţiile ce decurg din transferurile de bunuri şi creanţe, alte fonduri.

Asociaţia va putea înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividente, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi, vor fi utilizate obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei. Asociatia poate organiza formule de asociatii de ajutor reciproc, conturate si organizate in jurul practicii incinerarii.

Art. 11 – Cheltuielile asociaţiei pot fi :

–          salarii, indemnizaţii, gratificaţii, premii;

–          impozite pe salarii, contribuţii la asigurările sociale, indemnizaţii de şomaj;

–          cheltuieli cu imprimate, rechizite, tipărituri;

–          taxe poştale, telefonice, telegrafice;

–          chirii, energie electrică, termică, gaze naturale;

–          diurne de deplasare, cheltuieli de deplasare şi de transport în interesul asociaţiei;

–          cheltuieli de publicitate;

–          achiziţionarea de bunuri mobile şi imobile care să servească la îndeplinirea scopului propus al asociaţiei;

–          asigurarea întreţinerii bazei materiale a asociaţiei;

–          cheltuiele privind organizarea unor congrese de gen si a altor intalniri ale cremationistilor romani sau straini

–          alte cheltuieli.

Exerciţiul financiar al primului an curge de la data înfiinţării şi se încheie la 31 decembrie a.c., după care acesta va coincide cu anul calendaristic. Evidenţa contabilă se va ţine conform normelor legale în vigoare specifice.

CAPITOLUL IV. MEMBRII. DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

Art. 12 – Calitatea de membru titular al Asociaţiei Cremationiste „Amurg” poate fi dobandita de către orice persoană fizică sau juridică, putând deveni membrii ai asociaţiei cetatenii romanii majori, indiferent de sex, religie, profesie sau apartenenţă la alte organizaţii, care se obligă să respecte statutul şi să militeze pentru îndeplinirea scopurilor asociaţiei, în mod permanent, dezinteresat material şi eficient.

Art. 13 – Cererea de aderare va fi adresată Consiliului Director al Asociaţiei, care are obligaţia de a hotărî acceptarea sau respingerea acesteia. Hotărârea se va comunica solicitantului în termen de maxim 10 zile de la data ţinerii adunării generale.

Art. 14 – Taxa de înscriere şi cotizaţia anuală vor fi stabilite la prima adunare generală a membrilor fondatori, urmând a fi modificate ulterior, conform necesităţilor. Se recomanda ca in prima faza a organizarii asociatiei aceasta suma sa fie una modica.

Art. 15 – Calitatea de membru se pierde în cazul neplăţii cu rea – voinţă a cotizaţiei de membru timp de 1 an, prin comiterea unor acţiuni ce contravin scopurilor asociaţiei, sau prin cererea expresă, scrisă a membrului titular. Excluderea se hotărăşte de către Adunarea Generală a membrilor fondatori cu majoritate simplă, la propunerea preşedintelui asociaţiei sau a Consiliului Director.

Art. 16 – Redobândirea calităţii de membru se face prin hotărârea Adunării Generale a membrilor fondatori, dacă au fost înlăturate cauzele care au determinat excluderea şi există garanţii pertinente că acestea nu se vor mai produce în viitor.

Art. 17 – Calitatea de membru de onoare al asociaţiei poate fi acordată oricărei persoane, cetatean roman sau strain, care a avut contribuţii deosebite la realizarea scopurilor asociaţiei. Numirea este validă de Adunarea Generală a membrilor asociaţiei, prinb majoritate simplă, la propunerea preşedintelui asociaţiei. Membrii onorifici sunt scutiţi de plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei anuale.

Art. 18 – Membrii fondatori, titulari şi onorifici, au următoarele drepturi :

 • de a participa la toate activităţile organizate de asociaţie în ţară sau străinătate;
 • de a fi invitaţi de organizaţii similare pentru schimburi de experienţă;
 • de a-şi exprima liber opinia privind activitatea Asociaţiei;
 • de a face propuneri de îmbunătăţire a activităţii acesteia;
 • de a alege şi a fi aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;
 • de a participa la seminariile şi cursurile de pregătire organizate de asociaţie;
 • de a cunoaşte activitatea organelor de conducere;
 • de a solicita organelor de conducere rapoarte privind activitatea acestora.

Art. 19 – Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii ce decurg din calitatea lor de membri :

 • să propage prin orice mijloace posibile scopurile asociaţiei;
 • să respecte prevederile statutului şi hotărârile organelor asociaţiei;
 • să dea dovadă de corectitudine în raport cu ceilalţi membri ai asociaţiei;
 • să se abţină de la orice fel de manifestări care ar putea conduce la manipularea politică şi/sau religioasă a celor care participă la activităţile asociaţiei.
 • sa atraga atentia Consililui Director asupra oricaruri atacuri si critici formulate asupra practicii incinerarii si a adeptilor sai din Romania

CAPITOLUL V. ORGANIZAREA ASOCIAŢIEI

Art. 20 Organele asociaţiei sunt :

 • Adunarea Generală
 • Consiliul director    

1.      Adunarea Generală

Adunarea Generală este organul de conducere al asociaţiei, care se compune din totalitatea asociaţilor. La întrunirile adunării generale pot participa şi unii invitaţi sau membri de onoare ai asociaţiei, dar fără drept de vot.

Convocarea adunărilor generale se va face obligatoriu cu 10 zile înainte de data fixată pentru ţinerea adunării, prin convocator afişat la sediul asociaţiei şi scrisoare recomandată expediată pe adresa indicată de fiecare asociat sau rpin posta electronica (mail). Convocatorul trebuie să conţină ziua, ora şi locul unde urmează a se ţine adunarea, precum şi ordinea de zi. În cazul în care toţi asociaţii sunt de acord, adunarea generală poate avea loc fără a mai fi necesară nic o formalitate de convocare.

Adunarea generală a asociaţilor poate fi ordinară sau extraordinară.

Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an la sediul asociaţiei sau în oricare alt loc arătat în convocator în prima jumătate a anului. Aceasta adunare poate lua fi formele unor Congrese sau organiza in paralel cu lucrarile propriu-zise expozitii de gen.

Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori va fi cazul pentru luarea de decizii importante pentru asociaţie care nu suferă amânare, la propunerea consiliului director sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor asociaţiei.

Sunt de competenţa adunării generale :

–          stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale asociaţiei;

–          aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;

–          alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;

–          alegerea şi revocarea cenzorului;

–          înfiinţarea de filiale, pentru a fi organizata o filiala este nevoie de cel putin trei membri si de prezenta la sedinta de constituire a unui membru al Consililui Director;

–          modificarea actului constitutiv şi a statutului;

–          dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

–          stabilirea cuantumului cotizaţiei minime lunare şi a taxei de înscriere;

–          luarea deciziilor privitoare la prestaţiile membrilor asociaţiei şi eventuală modificare a cuantumului cotizaţiei pe care aceştia trebuie să o achite;

–          luarea hotărârii de excludere sau readmiterev a membrilor asociaţiei;

–          stabilirea modului de votare.

În cadrul adunării generale a asociaţiei propunerile sau actele făcute în scris, fără deliberare, vor avea puterea de decizie a adunării dacă sunt semnate de toţi asociaţii.

Toţi membrii asociaţiei au drept de vot egal.

Pentru a se putea lua hotărâri, la prima convocare este necesară prezenţa a 2/3 din numărul membrilor asociaţiei. În cazul în care acest număr nu se întruneşte la prima convocare, cea de a doua adunare generală, va putea lua hotărâri indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Hotărârile se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Votarea se poate face şi prin corespondenţă.

Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la vot sau au votat împotrivă. Hotărârile adunării generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului nu pot fi atacate în justiţie de către asociatul care nu a luat parte la vot sau a votat împotrivă şi a cerut să se consemneze aceasta în procesul verbal de şedinţă în termen de 15 zile de la data ţinerii adunării generale.

2. Consiliul director al asociaţiei

Consiliul director al asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale..

Consiliul director initial al asociaţiei este constituit din toti membrii fondatori ai Asociatiei Cremationiste Amurg.

Consiliul director se alege de către adunarea generală pe o perioadă de 5 ani. Pentru primii 5 ani, membrii consiliului director sunt cei nominalizaţi în actul constitutiv. Mandatul membrilor consiliului director poate fi prelungit.

Sunt de competenţa consiliului director :

 • prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru perioada următoare şi proiectele programelor asociaţiei.
 • coordonează activitatea asociaţiei între sesiunile adunării generale;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 • stabileşte măsurile şi formele de activitate pentru realizarea programelor asociaţiei;
 • hotărăşte asupra folosirii fondurilor asociaţiei precum şi destinaţia acestora;
 • hotărăşte afilierii sau dezafilierii asociaţiei la uniuni, federaţii sau organizaţii similare din ţară şi străinătate;
 • hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale ale asociaţiei şi asigură conducerea şi administrarea acestora, prin numirea de împuterniciţi;
 • aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;
 • asigură aplicarea hotărârilor adunării generale şi supraveghează respectarea de către toţi membrii a statutului asociaţiei;
 • asigură convocarea adunării generale în condiţiile şi termenele stabilite în statut;
 • stabileşte ordinea de zi şi materialele ce urmează să fie prezentate adunării generale;
 • stabileşte modificarea sediului asociaţiei;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală.

Consiliul director se întruneşte cel puţin o dată pe trimestru la sediul asociaţiei sau orice alt loc  stabilit de membrii săi la convocarea preşedintelui expediată prin scrisoare recomandată cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru ţinerea şedinţei. La şedinţele consiliului director pot participa şi alţi membrii ai asociaţiei, fără drept de vot.

Hotărârile consiliului director se iau în unanimitate de voturi.

Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat, pentru a putea să încheie acte juridice pe numele şi pe seama asociaţiei.

Asociaţia este legal angajată prin 2 semnături : a preşedintelui şi a cel puţin unui vicepreşedinte sau secretar.

CAPITOLUL VI. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 21 – Asociaţia se dizolvă de drept :

–          prin realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de sase luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

–          imposibilitatea construirii adunării generale sau a consiliului director, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care acestea trebuiau să aibă loc;

–          reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege dacă aceasta nu a fost complinit timp de trei luni.

Asociaţia se poate dizolva prin hotărârea adunării generale sau prin hotărâre judecătorească în cazurile prevăzute de art. 56 alin. 1 din OG 26 din 2000 actualizata 2008.

În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice numai către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

Asociaţia se lichidează conform art. 61 – 72 din OG 26/2000 actualizata 2008.

CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE

Art. 22 Asociaţia va avea emblemă şi ştampilă proprie.

Art. 23 Dispoziţiile statutului şi actului constitutiv se completează în mod corespunzător cu prevederile O.G. 26/2000 actualizata 2008.

Art. 24 În baza prezentului statut consiliul director va elabora şi supune adunării generale regulamentul de ordine interioară, ale cărui prevederi, ca şi cele ale prezentului statut sunt obligatorii pentru toţi membrii asociaţiei.

Art. 25 Modificarea actului constitutiv şi a statutului se pot face cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege pentru adoptarea lor.

Preşedinte: Marius Rotar

            Vicepreşedinte: Cosmin Bodrean

Secretar: Eugen Evu

Trezorier: Mihaela Bodrean

Membru: Victor Tudor Rosu

Membru: Corina Rotar 

 CABINET DE AVOCAT IRINA TRANDAFIR

HUNEDOARA, STR..G.ENESCU 7/15, JUD. HUNEDOARA

                                     INCHEIERE DE ATESTARE A SEMNATURII

                                    NR. 205 DIN 15.02.2010

 Subsemnata av. Irina Trandafir, in conformitate cu disp. art. 3, alin.1, teza a III-a din Legea nr.51/1995 priivind exercitarea profesiei de avocat, atest data, identitatea partilor si continutul prezentului act redactat de mine si semnat in fata mea, la sediul cabinetului de avocat, conform contractului de asistenta juridica nr. 204/15.02.2010.

Redactat si editat in 7 exemplare originale, din care 6 s-au eliberat partilor.

                                                                               AVOCAT,

                                                                            Irina Trandafir

10 thoughts on “Statul Asociatiei AMURG

 1. Gabriela

  As dori sa stiu daca exista un crematoriu uman si in Constanta, si daca exista, unde este, si cum pot sa contactez aceasta institutie. Va multumesc.
  Gabriela

 2. Marius Rotar

  Buna ziua,

  Nu exista niciun crematoriu uman in Constanta. Unicul crematoriul uman functionabil din Romania este cel de la Vitan Barzesti din Bucuresti (www.accu.ro ). Mai aproape de Constanta mai exista crematorii la Odessa si la Sofia in Bulgaria.

 3. eva

  buna ziua, as dori sa va intreb daca s-ar putea discuta despre un crematoriu pe zona ardealului…sunt „pentru” infiintarea crematoriilor din Romania..lucru care va rezolva problema locurilor de veci ale noastre..de mult ma gandeam sa infiintez un asemenea crematoriu in zona Ardeal deoarece toata lumea merge sa-si incinereze mortii in Ungaria…pentru ca la noi nu exista crematorii..daca ati putea sa imi dati niste sfaturi in privinta realizarii unui asemenea proiect v-as fi recunoscatoare..va multumesc
  eva szutor

 4. marius.rotar Post author

  Noi incercam in urmatorii doi ani sa construim un crematoriu in zona Ardealului, avand in vedere nenumarate probleme legate de locurile de veci din aceasta zona. Este vorba insa de o investitie substantiala si de aceea este nevoie de timp si rabdare. Rostul asociatiei noastre este de a incerca sa sustinem si sa propagam practica incinerarii in Romania, ca un preambul la momentul transpunerii in realitate a crematiunii in Transilvania. Un asemene aproiect necesita, dupa cum spuneam, timp. Va multumim si noi!

 5. cornel vitonesc

  Felicitari pentru initiativa.Este o intelegere superioara a conditiei umane.Cand vin la Hunedoara ma inscriu in Asociatie.
  Va doresc succes!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *403 Forbidden

Request forbidden by administrative rules.
http://www.incinerareamurg.ro/wp-content/uploads/2021/03/2202131420000.html